Algemene Voorwaarden, Moon Consultancy

Algemene Voorwaarden Moon Consultancy

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en (behandel-) overeenkomsten van of met Moon Consultancy en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

Bedrijfsomschrijving

Moon Consultancy is een zelfstandig werkende praktijk voor therapie & coaching en is gespecialiseerd in individuele-, relatietherapie en coaching voor persoonlijke groei ontwikkeling, psychosociale hulpverlening, begeleiding en activering.

Er wordt gebruik gemaakt van een eclectische benadering en van onder andere de Specialisatie Narratieve therapie in systeem theoretisch kader, Cognitieve methodes, RET (Rationele Effectiviteits Therapie), oplossingsgericht & executive coachen, EFT, EMDR, kernkwaliteiten en het systeemtheoretisch therapeutisch kader.

Doelgroep is hoofdzakelijk: relatiepartners, gezinssystemen en individuen met werk- privé gerelateerde problematiek.

Definities

 1. Opdrachtnemer: Mirjam Veltman van Moon Consultancy die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten .
 2. Opdrachtgever: de wederpartij van opdrachtnemer, ook wel genoemd de client of klant.
 3. Werkgever: de huidige werkgever van Mirjam Veltman waar zij in een andere functie in vaste dienst is voor onbepaalde tijd.
 4. Overeenkomst: een contract tussen opdrachtgever en opdrachtnemer betreffende de overeengekomen dienstverlening.
 5. Offerte: de aangeboden diensten van Moon Consultency naar aanleiding van het kennismakingsgesprek / intakegesprek.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting jegens de opdrachtgever; nooit een resultaatverplichting.
 2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.

Prijzen en offertes

 1. In het 1e gesprek zal direct aan het werk gegaan worden. Er is hier geen sprake van ‘vrijblijvendheid’, dan wel een gratis (intake-)consult.
 2. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Opdrachtnemer gedaan zijn vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud als levertijd betreft en vervallen na 15 dagen.
 3. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 4. Offertes zijn gebaseerd op de bij Opdrachtnemer beschikbare informatie.
 5. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of contract door opdrachtnemer is ontvangen en geaccepteerd.
 6. Werkzaamheden waarvoor geen vaste prijs is overeengekomen, zullen op grond van nacalculatie en tegen de overeengekomen tarieven aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Zijn vooraf geen tarieven overeengekomen, dan worden de tarieven bepaald op grond van de bij Opdrachtnemer gebruikelijke methoden.

Betalingsvoorwaarden

 1. Betaling vindt plaats a contant na iedere sessie, of achteraf middels factuur. Na iedere contante betaling ontvangt opdrachtgever een factuur met de notitie dat aan de betaling is voldaan. Betalingen kunnen naast de euro (€) vanaf 2018 desgewenst ook in bitcoins voldaan worden:1KKkXAkAovu6BaMrm9Y6B1hTTbGma9ncim
 2. Betalingen vanuit een P.G.B budget dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan volgens gemaakte afspraken, maar binnen de algemene betalingstermijn. Deze afspraken kunnen per opdracht aangepast worden, afhankelijk van de persoonlijke situatie en vraag van de client. Afwijkende afspraken gemaakt met de opdrachtgever dienen schriftelijk te worden vastgelegt.
 3. Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan inclusief BTW en op de door Opdrachtnemer aan te wijzen ING rekening: NL45INGB0004835339 ten name van Moon Consultancy, Dordrecht .
 4. Elke 1e dag van een nieuw kalenderjaar, zal er een correctie plaatsvinden op de tarieven.
 5. Bij niet-tijdige betaling is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente. Indien Opdrachtnemer zijn vordering op Opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is Opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn, verschuldigd.
 6. Opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen de factuur van opdrachtnemer binnen één week na factuurdatum aan Opdrachtnemer schriftelijk kenbaar te maken, bij gebreke waarvan Opdrachtgever geacht wordt in te hebben gestemd met de hoogte van het factuurbedrag.
  • Bij verhindering of wijziging dient dit tenminste 24 uur voor de afspraak aan ons door te worden gegeven per telefoon, app, sms of email op werkdagen. Weekenden en feestdagen tellen niet mee in de 24-uurs regeling. 
  • In geval van niet tijdige afzegging wordt het consult volledig in rekening gebracht.
  • DE FACTUUR MOET BETAALD TE ZIJN VOOR AANVANG VOLGENDE CONSULT

 

Duur en beëindiging

 1. Een overeenkomst voor een traject kan na onderling overleg door partijen op ieder gewenst moment worden beëindigd of indien gewenst worden verlengd.
 2. Er zal bij beindiging zoals benoemd onder 7.a. 25% van het restand bedrag vermeld op de offerte / overeenkomst, in rekening worden gebracht.
 3. Opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Opdrachtgever niet in staat is gebleken binnen de afgesproken termijn aan zijn financiele verplichtingen te voldoen. Gebruikte tijd (consulten) zullen volledig betaald moeten worden.

Tekortkomingen – Afspraken Verzetten

 1. Opdrachtnemer behoud zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of in de directe omgeving waardoor Opdrachtnemer zijn opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.
 2. Opdrachtnemer behoud zich het recht voor afspraken te verzetten in het geval de Werkgever (Moon Consultancy, Mirjam Veltman) haar hiertoe verzoekt in het geval het bedrijfsbelang dit vraagt. (Bij inhuren specialisten, c.q. zzp-ers)
 3. Opdrachtnemer behoud zich het recht voor afspraken te verzetten in het geval cursussen en trainingen voor Opdrachtnemer op het gebied van counselling, supervisie en persoonlijke groei ten behoeve van het contract met de Werkgever, op dezelfde dag vallen als de afspraken met Opdrachtgever.

Vertrouwelijke informatie – geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Opdrachtnemer verbindt zich aan de ethische codes zoals voorgeschreven door de LVPW (zie lvpw.nl).
 2. In het geval van dreigend gevaar voor zowel Opdrachtgever als voor de samenleving of bepaalde personen behoudt Opdrachtnemer zich het recht toe relevante informatie te verstrekken aan bevoegde personen of instanties als hiermee het gevaar kan worden voorkomen.
 3. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
 4. Opdrachtnemer zal op geen enkele wijze de Werkgever benadelen, een concurerende positie innemen, gegevens onttrekken, danwel op andere wijze een vermoeden van belangenverstrengeling veroorzaken. Dit om vetrouwelijkheid, proffesioneel handelen en integerheid zoveel als redelijkerwijs verwacht mag worden, te waarborgen.

Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting, geen resultaat verplichting. Hieronder wordt verstaan dat opdrachtnemer te allen tijde zich maximaal zal inspannen om te werken binnen de mogelijkheden van haar compententie. Om kwaliteit te garanderen en competenties te verbeteren zal zij hierbij regelmatig gebruik maken van geschikte intervisie en/of supervisie en het bevorderen van deskundigheid door training, cursus en opleiding.
 2. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met de Opdrachtnemer. Opdrachtgever is ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes. Cliënten / Opdrachtgevers zijn ten aller tijden zelf verantwoordelijk om notie te nemen van de Algemene Voorwaarden.

Wijziging van de voorwaarden  

Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot standkomen van de onderhavige opdracht (vastlegging van de 1e afspraak, alsmede het overhandigen van de aanmeldingsformulieren).

Cliënten / opdrachtgevers zijn ten aller tijden zelf verantwoordelijk om notie te nemen van de Algemene Voorwaarden.

Opgemaakt 15-12-2005 te Dordrecht.

Bijgewerkt12-12-2020.

Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Dordrecht onder nummer: 24386879

Btw nr: NL 1314.61.643.B.01

Informatie en tarieven

Over Mirjam

Coach, therapeut, auteur / schrijfster. Praktijk voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. VOOR MENSEN DIE KIEZEN VOOR GRENZELOZE UITDAGINGEN Relatietherapie Personal coach Individueletherapie Workshops & Trainingen Professioneel Trainer, Maatschappelijk werk, Coach, voor Dordrecht en Zuid Holland en de rest van Nederland. Voor jongeren & volwassenen & groepen. Oplossings gericht & kortdurend. Systemisch in alle aspecten. Moeder van 3 pubers, partner van liefste, baas van vrolijke hond die echt kan lachen en een dove oude theemutspoes.
Dit bericht werd geplaatst in aanmelding moon consultancy, algemene voorwaarden moon consultancy dordrecht, Moon Consultancy en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s