BALANS-Programma: In 9 dagen meer Energie en Rust is hoofd en lijf!

14034912_571913722991653_2311205778468602380_n

 

 

In 9 dagen fit en energiek:   Heb jij last van vermoeidheid, een (beginende) burn-out, voel jij je overbelast en moet je toch al die ballen de lucht in zien te houden?  Start dan dit programma: Beter in je vel, gedachte’s ordenen, rust in het hoofd, lekkerder in je vel, lichter en méér energie! Op zoek naar een programma die je hierbij ondersteunt? Zonder veel moeite aan je lifestyle werken. Het kan!  Alle gif- en afvalstoffen er uit, minder kilo’s en méér energie! Ter ondersteuning zijn er 3 gesprekken inbegrepen om je vanaf dag 1 te helpen slagen bij wat jij wilt bereiken. In deze gesprekken vooral aandacht voor ontspanning, hoe minder stress en meer rust in je dagelijks leven te realiseren.

 

Inhoud:

 • 3 x  een consult van 1 uur
 • 1 x een complete box (hierin alles wat nodig is voor de 9 dagen reiniging)
 • begeleiding via mail of app
 • de link naar meer informatie over het 9-daagse programma
 • Persoonlijk “verwen-tasje” ter waarde van €20,00 na afloop
 • deelname in de besloten begeleidingsgroep op facebook
 • De normale prijs van dit speciale programma is €452,00

Tijdelijke aanbieding: Start jij je  BALANS-Programma tussen 1 november en 15 december 2016, dan kan je gebruik maken van de speciale aanbieding van: €395,00 én ontvang je een persoonlijk ‘verwen tasje”  ter waarde van €25,00!  

 

We leven in een tijd waarin we van alles moeten. Van onszelf en van anderen. Je moet goed presteren op je werk, je gezin vraagt aandacht. Je hebt misschien de zorg voor familie. Je zou misschien graag wat vaker naar de sportschool willen, die éne cursus gaan volgen of gewoon wat vaker de tijd hebben om met een boek op de bank te kruipen… Iedereen rent rond en heeft het druk. Er lijkt weinig tijd te zijn voor echte rust en dat geeft spanning en stress. Stressmanagement is in deze tijd geen overbodige luxe meer, maar voor veel mensen gewoon pure noodzaak.

Steeds vaker merk ik in de gesprekken met mijn cliënten in mijn praktijk, dat er behalve ‘iets tussen de oren’ ook iets niet lekker zit in het lijf. En of het er nu mee te maken heeft met dat ik (voor mij) zelf meer focus heb voor de balans tussen hoofd en lijf, of dat het een trend is… Ik weet het nog niet precies. Dit is wat ik zie: moeders met klachten rond drukte in werk en zorgtaken, vaders die moeite hebben met de omgangsregelingen en worstelen met verwachtingen van leidinggevenden en zich uitgeput voelen, jongeren met onbegrepen psychische klachten, langdurige rouw, opvoedingsproblemen, een laag zelfbeeld of het gewoon allemaal even niet meer weten …. Vrijwel altijd hebben mijn cliënten ook last van opstandige darmen, hoofdpijnen, spierkrampen, een te laag vitamine d gehalte, lage rug pijnen,  vermoeidheid, enzovoort. Ik adviseer dan altijd een bloedonderzoek of algehele check-up bij de huisarts te doen.

Dus, richt ik mij naast de zorg voor het herstel in het hoofd, ook op een gelijke oplopende tred in het lijf. Met positief effect. Door samen naar beide gebieden te kijken, te analyseren waar mogelijke tekorten (in de voeding en ‘zelfzorg’) zitten,  worden zowel hoofd als lijf gevoed met nieuwe, verse, gezonde en herstellende input. En aangezien ons voedsel niet meer is wat het ooit geweest is of zou moeten zijn, kom je al snel bij supplementen terecht. De juiste balans vinden, gericht op het persoonlijk niveau en behoefte. Dit heeft een enorm positief effect. Want als je lijf goed functioneerd, heeft dat direct een groot effect op ‘wat er tussen de oren’ speelt.

Mijn cliënten zijn er blij mee: In 9 dagen een boost voor je lichaam en hoofd. En dat alleen door kritisch naar je voedselpatroon te kijken en serieus te werken aan je psychische hulpvragen. Het kan door je lichaam te helpen met het datgene te geven waar het lijf zijn voordeel mee doet: het stimuleren van het zelf herstellend vermogen. Dat hoeven niet altijd zware medicatie’s te zijn (als dit tenminste niet geconstateerd is door een arts).  Het gaat er om, een balans te vinden voor jóúw lichaam en geest.

Mijn cliënten blij én ik blij: want wat is waardevoller en geeft nou meer voldoening dan iemand opgelucht en met meer energie mijn praktijk uit te zien lopen…!

Meer informatie en aanmelden: info@moonconsultancy.nl

Geplaatst in Actueel, balans, burnout, detox, Dordrecht, lichaam, Moon Consultancy, stress, Tips!, training, voeding | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Privacy policy: AVG

 

Moon Consultancy hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Moon Consultancy houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

    • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
    • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
    • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
    • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
    • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
    • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Moon Consultancy zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.Verwerking van persoonsgegevens Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Moon Consultancy verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

    • Administratieve doeleinde;
    • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
    • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: De overeengekomen opdracht;    Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Moon Consultancy de volgende persoonsgegevens van u vragen:

    • Voornaam;
    • Tussenvoegsel;
    • Achternaam;
    • Telefoonnummer;
    • E-mailadres;
    • Gegevens die verplicht moeten worden geregistreerd en doorgegeven aan zorgverzekeraars.

Uw persoonsgegevens worden door Moon Consultancy opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

    • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
    • De inhoudelijke dossiervorming wordt voor maximaal 10 jaar bewaard.

Verwerking van persoonsgegevens van de vrijwilligers. Persoonsgegevens van vrijwilligers worden door Moon Consultancy verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Uitvoering geven aan de vrijwilligersovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:De vrijwilligersovereenkomst.Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Moon Consultancy de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Uw persoonsgegevens worden door Moon Consultancy opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
 • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
 • Verstrekking aan derden. De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van uitnodigingen.
 • Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkers-overeenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft binnen de EU.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Moon Consultancy bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 •  Alle personen die namens Moon Consultancy van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • De vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Geplaatst in avg, Moon Consultancy

Wie is er eigenlijk nog een ‘normaal’ mens…? Allemaal aan de pillen!

Geplaatst in communicatie, Dordrecht, EFT, EMDR, Moon Consultancy, Narratieve therapie | Tags: , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Wat is een socratisch gesprek?

180118_socrates-1

Een socratisch gesprek is uitstel van oordelen

In de snelheid van de dagelijkse omgang praten we vaak langs elkaar heen. Soms geeft dat niet, maar wel als we dénken elkaar begrepen te hebben (terwijl het niet zo is) en dan op basis van een onjuist beeld gaan handelen. Het socratisch gesprek leert rust inbouwen en helpt iedereen gebruik te maken van zijn eigen wijsheid die onder de oppervlakte sluimert.

 

Wat is een socratisch gesprek?

Een socratisch gesprek is een gemeenschappelijk denkgesprek waarin we onderzoeken wat we denken en waarom. Deelnemers leren goed te luisteren en eerst te vragen naar feiten in plaats van beweringen. Het socratisch gesprek is erop gericht de praktijk van samen werken en leven te verbeteren. Het is geen discussie waarin wij onze mening verdedigen, maar een gezamenlijk onderzoek waarin we met elkaar op zoek zijn naar ‘wat het geval is’ en onze woorden en ideeën scherpen aan die van anderen. Daardoor scheppen we tevens de mogelijkheid om een gemeenschappelijke visie te creëren.

Cruciaal daarin is de vaardigheid om eigen ideeën en oordelen uit te stellen en je open te stellen voor de denkkaders en de betekenissen van anderen. Hoe paradoxaal het ook klinkt: ‘je zult goed moeten kunnen luisteren om zelf goed te kunnen spreken.’

Gespreksregels die helpen dit te realiseren zijn bijvoorbeeld: géén aannames te hebben en het eigen oordeel uit te stellen, zélf te denken en je niet te baseren op wat je hebt gehoord/gelezen of op wat anderen denken, en oprecht nieuwsgierig te zijn naar wat je gesprekspartner te zeggen heeft.

De huidige verwarring in gesprekken is van alle tijden. De filosoof Socrates constateerde 400 jaar voor Christus al dat er een discrepantie was tussen wat mensen zeiden en wat ze werkelijk dachten. Hij zette mensen aan tot zich uitspreken en voor zichzelf denken op basis van feiten; tot afstand nemen van heersende meningen, van al te emotionele reacties en van vastgeroeste denkpatronen.
 De socratische gespreksmethodiek zoals wij die vandaag toepassen lijkt niet precies op de methode die Socrates toepaste, maar heeft wel hetzelfde vertrekpunt en hetzelfde doel: dat mensen elkaar écht verstaan en gezamenlijk op zoek gaan naar fundamentele principes achter hun handelen.

Vorm een gefundeerd oordeel

Uiteindelijk gaat het in een socratisch gesprek om oordeelsvorming, met de nadruk op ‘uiteindelijk’ (en niet meteen). Als we een gesprek voeren wisselen we vaak meningen uit, maar niet in een socratisch gesprek. Een mening is vrijwel altijd al een oordeel. Wat je vind is meestal gekleurd door de denkbeelden die je klakkeloos hebt overgenomen van autoriteiten, van familie, vrienden, je werkgever of andere referentiegroepen. Maar is dit wat je zelf denkt? ‘Nee’, zegt Socrates. Wat jij denkt, jouw wijsheid, kan zich alleen tonen  door reflectie op je eigen dagelijkse praktijk, op hoe je de dingen doet.

Ga altijd naar een concreet voorbeeld

Het socratisch gesprek cirkelt daarom altijd rondom een voorbeeld uit de dagelijkse praktijk waarbij we ons handelen onderzoeken en daarvan ons oordeel afleiden. De socratische benadering van gesprekken betekent dan ook dat iemand die een uitspraak doet, bijvoorbeeld: ‘Ik vind het oncollegiaal als een van de teamleden beter wil presteren dan de anderen’, gevraagd wordt een voorbeeld uit zijn of haar eigen praktijk te geven waarmee deze uitspraak geïllustreerd wordt: ‘Kun je een voorbeeldervaring noemen waarin dat bleek?’ Tot het voorbeeld duidelijk is en de betrokkenen zich kunnen verplaatsen in wat er in deze situatie is gebeurd, wordt iedereen gevraagd om zijn oordeel uit te stellen; om bestaande denkbeelden, empathieën en denkpatronen even volledig achter zich te laten en als een onbeschreven blad het gesprek in gaan; alleen vragen te stellen uit pure nieuwsgierigheid. Zo ga je met elkaar onderzoeken hoe het nu werkelijk zit: ‘Is het oncollegiaal om je collega’s te overtroeven of niet? Of alleen soms? Of gaat het hier misschien om iets anders dat oncollegiaal is?’

Een gesprek met regels en structuur

De hedendaagse methodiek van het socratisch gesprek is sinds Socrates in de loop van duizenden jaren verder ontwikkeld. In de 18de eeuw door de Duitse filosoof Kant (1724-1804) en begin 20ste eeuw door de Duitse pedagoog, filosoof en politicus Leonard Nelson (1882-1927), geholpen door Gustav Heckmann. Kant heeft de filosofische methode beschreven die in een socratisch gesprek wordt gebruikt. Maar het was niet voordat Nelson en Heckmann een gespreksstructuur en gespreksregels ontwikkelden, dat het socratisch gesprek als leidraad voor denkgesprekken in groepsverband kon worden gebruikt. Zij hebben een gespreksvorm ontwikkeld die tot op de dag van vandaag wordt toegepast. De afgelopen twintig jaar is de methode vooral in Nederland verder ontwikkeld door Jos Kessels en Erik Boers die er meerdere boeken over schreven.

De vrije ruimte

Er is ruimte nodig om te onderzoeken wat de denkpatronen zijn en wat de onderliggende waarden. In vrijwel alle gesprekken die wij dagelijks voeren bewegen wij ons echter –al dan niet bewust- binnen de beperkte ruimte van de denkkaders die ingegeven zijn door onze opvoeding, scholing, gezaghebbende meningen, onze ingesleten gewoonten en denkpatronen. In tegenstelling daartoe vindt het socratisch gesprek plaats binnen de vrije ruimte. Met vrije ruimte wordt een gecreëerde ‘gespreksruimte’ bedoeld waarin alle bestaande kaders zo veel mogelijk naar de achtergrond verplaatst worden. Het onderzoek dient derhalve louter met behulp van het eigen denken te gebeuren, zonder dat waar dan ook autoriteit aan ontleend wordt. Voor vrije ruimte is een zekere belangeloosheid vereist, een onbevangenheid en mentale vrijheid die voortkomen uit niet gebonden zijn aan specifieke verplichtingen.

Wat is een goed begin

Kun je jezelf begrijpen?

Waar zijn geen woorden voor?

Kun je een dilemma oplossen?

Waarvoor heb je theorie nodig?

Kun je vertellen wat er gebeurd is?

Waarvoor heb je een definitie nodig?

Wat kun je niet onder woorden brengen?

Wat kun je zeggen zonder woorden?

Kun je nadenken over de toekomst?

Kun je tegen jezelf liegen?

Kun je zeggen wat je doet?

Wanneer hoef je geen antwoord te geven?

Kun je een gedachte onder woorden brengen?

Heb jij een blinde vlek?

Wat is moeilijk te geloven?

Waarom geloof je iets?

Wanneer moet je iets opruimen?

Wat kun je bezitten?

Wanneer weet je iets?

Hoe weet je dat er iets achter zit?

Waarom wil je iets verklaren?

Wanneer heb je iets verklaard?

Welke vraag mag je niet stellen?

Hoe vind je de oorzaak van een probleem?

Kun je zeggen wat je hoort?

Wat maakt dat je iets zegt?

Wie hoef je niet serieus te nemen?

Wanneer is het genoeg?

Is het goed om congruent te zijn?

Wat is een eenvoudige vraag?

Kun je zeggen wat je bedoelt?

Heb je recht op je eigen waarheid?

Wat moet je achter je laten?

Wat hoef je niet te weten?

Wanneer is iets je eigen schuld?

Kun je expres een fout maken?

Kun je beslissen dat je klaar bent?

Wat kun je een ander leren?

Wat zijn de grenzen van tolerantie?

Wanneer moet je ophouden met helpen?

Waar moet je voor staan?

Kun je het verleden veranderen?

Moet je onzin tolereren?

Wanneer moet je wachten?

Kun je de betekenis van een woord veranderen?

Wat voegen woorden toe?

Maakt het uit hoe iets heet?

Wanneer moet je afscheid nemen?

Bestaan er toevallige gebeurtenissen?

Hoever moet samenwerking gaan?

Wat is een onfatsoenlijke vraag?

Wanneer moet je zwijgen?

 

Meer informatie of samen aan de slag? Vul het formulier in en we maken een afspraak!

Geplaatst in aanmelding moon consultancy, APK voor je Relatie, communicatie, Moon Consultancy, psychosociale hulpverlening, Relatie, Tips, training | Tags: , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Hoe houd je je relatie staande en duurzaam?

vlinder2

 

Een relatie duurzaam maken? Begin met acceptatie.

“De meest ingrijpende gebeurtenissen en emoties in ons leven, hebben te maken met relaties” zegt  Professor doctor Esther Kluwer bij de start van haar oratie over Duurzame Relaties onlangs op 6 oktober. Iedereen krijgt met intieme relaties te maken en die hebben nou eenmaal een grote invloed op ons eigen functioneren. De partnerrelatie heeft de grootste impact op ons leven, aangezien deze het meest exclusief is en omdat er tegenwoordig veel eisen worden gesteld aan een partner. Hij of zij moet niet alleen financiële zekerheid bieden, maar ook een sparring partner zijn, beste vriend en gepassioneerd minnaar of minnares.

Vroeger en nu?
Tijdens de seksuele revolutie in de jaren ’70 en ’80 ontworstelden Nederlanders zich aan regels en moraliteit. Duurzaamheid was niet de norm. Mensen voelden zich vrijer in het hebben van meerdere (seksuele) relaties en werden financieel gezien meer zelfstandig. Met name vrouwen zijn tegenwoordig economisch minder afhankelijk van hun partner en de zekerheid van het huwelijk. Ondanks veranderende tijden, blijft er voor Kluwer één ding staan: “De populariteit van liefde en relaties blijft”. In Nederland en landen om ons heen is het huwelijk en samenwonen nog steeds de meest voorkomende leefvorm.

Bijna 60 procent van de Nederlanders boven de 20 jaar woont samen met een partner (CBS, 2016). Echter, het geregistreerde scheidingspercentage in Nederland ligt rond de 40 procent. Een actuele vraag volgens Kluwer is dus: “Hoe houd je je relatie staande en duurzaam?     Er is geen geheim, geen protocol en er zijn geen voorschriften”. Aan de hand van haar onderzoeksresultaten doet ze echter toch een poging deze vraag te beantwoorden: “Een duurzame relatie vraagt dat we zowel autonoom zijn en tegelijk verbonden kunnen blijven met onze partner”.

Waarom een leerstoel Duurzame Relaties?
Volgens professor Kluwer heeft de leerstoel Duurzame Relaties relevantie voor een breed publiek, waaronder wetenschappers, therapeuten en individuen. “Nederlanders denken dat wat er thuis gebeurt privé is, maar het is juist de situatie thuis die zich dikwijls vertaalt in minder goed presteren op de werkvloer”. En daarmee raakt het onderwerp Duurzame Relaties het maatschappelijk domein, omdat dit een directe impact heeft op de werknemers en werkgevers.

Kluwer wil niet met het vingertje wijzen, maar wel graag het taboe op relatieproblemen doorbreken: “Ik hoor te vaak dat scheidende echtelieden die hun communicatieproblemen bij de mediator aanpakken, achteraf verzuchten: Hadden we dit maar eerder geweten, dan hadden we de (v)echtscheiding wellicht kunnen voorkomen”.

De gloednieuwe professor maakt zich sterk voor een grotere alertheid en betrokkenheid op de privé-situatie van werknemers: “Met een vroege signalering van relatieproblemen is al veel gewonnen”.

De dynamiek in partnerrelaties intrigeert Kluwer mateloos. Al toen ze jong was dacht ze veel na over hoe vriendschapsrelaties in elkaar steken. Ondanks haar studie Organisatiepsychologie, verloor Kluwer het bedrijfsleven al gauw uit het oog. Haar interesse in hoe relaties nu écht werken groeide, waardoor ze het belang van duurzame relaties in ging zien. Het aangaan van een verbinding tussen twee mensen vereist een lange termijn investering.

Deze investering meent Kluwer al te zien in de ontwikkeling van een baby. Het kost veel tijd en zorg voordat een baby zich hecht aan een persoon en zich veilig voelt. Hierin verschillen wij van dieren die letterlijk en figuurlijk sneller op eigen benen staan. Deze lange termijn investering is bij volwassenen net zo hard nodig voor het aangaan van een duurzame relatie. Hierbij is de partnerrelatie uiteindelijk toch een van de belangrijkste relaties, maar ook één van de moeilijkste om langdurig goed te houden.

De sleutel:  autonomie in verbondenheid.
Zodra we in verbinding treden met een ander, levert dat heel veel op: plezier, veiligheid, bevestiging, uitdaging en seksuele bevrediging. Maar we verliezen ook vaak een deel van onze individualiteit en autonomie. Kluwer: “Vaak zie je dat mensen òf zichzelf, òf de ander verliezen… De uitdaging  voor partners in een duurzame relatie is, om de eigenheid (je eigen wensen en behoeften) te kunnen bewaren in relatie met de ander en verbonden te blijven, zonder je terug te trekken of juist verstrikt te raken”.

Hierin is professor Kluwer zich bewust dat dit niet makkelijk is om te begrijpen en te doen: “Ik trap in dezelfde valkuilen als ieder ander”. Binnen haar relatie merkt zij hoe makkelijk ze verwijten kan maken richting haar partner. Dan zegt ze “dat hij het anders moet doen”, terwijl ze vanuit haar vak wéét dat het beter is, om woorden te geven aan haar eigen behoefte die daar onder ligt. Een reeks van verwijten, is niet zelden een schreeuw om vervulling van een eigen behoefte.

Kluwer spoort ons aan te oefenen: “Weet van jezelf wat je behoefte is, uit deze, zonder de ander weg te duwen, of toe te geven aan de ander en aan jezelf voorbij te gaan”. Bewustwording en erkenning van je eigen behoeften is hierin dus belangrijk.  Zonder acceptatie van je eigen  behoeften en die van de ander is er geen autonomie in verbondenheid.

Maria Verstoep, Redactieraad


Esther Kluwer (1968) is sinds 2016 bijzonder hoogleraar Duurzame relaties en Welzijn aan de Radboud Universiteit. Kluwer studeerde sociale en organisatiepsychologie en promoveerde in 1998 aan de Rijksuniversiteit Groningen op een proefschrift over relatieconflicten bij partners wanneer  zij ouders worden. Sinds 2000 werkt zij als senior docent /onderzoeker (UHD) aan de Universiteit Utrecht. Kluwer onderzoekt de determinanten en gevolgen van duurzame partnerrelaties. De leerstoel is een initiatief van de Stichting Marriage Week, die als doel heeft om de grote waarde van het huwelijk onder de aandacht te brengen en te benadrukken hoe belangrijk het is om daarin te investeren.

01 december, 2017 https://www.eft.nl/relatietherapeuten/nieuwsberichten/een-relatie-duurzaam-maken-begin-met-acceptatie

Geplaatst in APK voor je Relatie, EFT, Emotionally Focused Therapy, Hechting, Moon Consultancy | Tags: , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Workshop Relatie in de Lift

15492252_1091743910923757_5216860210554408850_n

Het is tijd voor actie: een APK voor je relatie!

Samen met je partner, in een groep, preventief werken aan verschillende doelen om je relatie te verbeteren. Hoe kun je je relatie goed onderhouden? Onder begeleiding van een EFT relatietherapeut ga je, samen met je partner, aan de slag om jullie relatie nieuw leven in te blazen. Inspanning, ontspanning en gesprekken wisselen elkaar af. Het is tijd voor actie! Een APK voor je relatie is als onderhoud en aandacht geven aan jezelf én elkaar. Voor nu en de toekomst!

 

Wanneer heb jij voor het laatst onderhoud gepleegd aan je relatie?

Relatie in de Lift is een workshop waarbij je met hulp van een deskundige je relatie een niveau hoger brengt. Welke etage je wilt bereiken en hoe je dit doet is aan jezelf. De relatietherapeut reist een stukje met je mee; de knoppen bedien je zelf.

We helpen je je relatie een niveau hoger te brengen door:

 • van gedachten te wisselen met andere stellen;
 • een analyse te maken van je huidige relatie;
 • samen duidelijke doelen te stellen;
 • je tips en informatie te geven;
 • praktijkgerichte oefeningen;
 • een concreet plan op te stellen.

Dit zorgt ervoor dat je:

 • weer gerichte aandacht krijgt voor jullie relatie;
 • voorkomt dat je uit elkaar groeit;
 • invloed kunt uitoefenen op je liefdesleven en geluk

 

Welke etage wil jij bereiken?

 

relatie-in-de-lift-150x107.png

 • € 225,- per stel
 • Relatie in de Lift
 • Plaats: Dordrecht en de Alblasserwaard
 • Duur: halve dag (3,5 / 4 uur). Ochtend of avond
 • Inclusief werkmateriaal, het boek Houd me vast, van Sue Johnson en een uitgebreide lunch (alleen op de locatie in de Alblasserwaard).
 • Aantal deelnemers: min. 8 – max. 12 stellen
 • Start: afhankelijk van aanmeldingen (planning 1x in maart, 1x in april en 2x in mei)
 • De algemene voorwaarden  zijn van toepassing.

 

Veelgestelde vragen

Wat houdt “workshop in een groep” in?

Je volgt deze workshop in een groep van minimaal 8 en maximaal 12 stellen onder leiding van een relatietherapeut. Alle informatie binnen de groep is vertrouwelijk.

Kom ik in aanmerking voor een vergoeding?

Het kan zijn dat uw zorgverzekeraar een deel van de kosten vergoed als u aanvullend bent verzekerd. Raadpleeg hiervoor de polis van uw zorgverzekeraar.

Wat zijn de mogelijkheden na de workshop?

Mocht blijken dat jullie meer relatieproblemen ervaren dan jullie hadden verwacht en komen jullie er samen niet uit dan kun je na de workshop verder gaan met relatietherapie. Je kunt dan gericht met z’n tweeën aan jullie relatie werken.

euro-teken-blauw-90x90.png

Geringe investering

In tijd en geld

waardevolle-relatietips-blauw-1-90x90.png

Waardevolle relatietips

Effectief en doelgericht

relatie-in-de-lift-meer-energie-en-rust-blauw-90x90.png

Meer energie en rust

Geeft weer positieve energie

relatie-in-de-lift-een-betere-relatie-blauw-90x90.png

Een betere relatie

Meer begrip voor elkaar

Geplaatst in APK voor je Relatie, Houd me Vast, Moon Consultancy, Relatie, training, workshop | Tags: , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Een cursus voor milde relatieproblemen

relatiecrisis-300x187

Relatiecursus Met een druk gezin komt je relatie soms onder druk te staan. Therapie is voor veel stellen een brug te ver. Een relatiecursus kan uitkomst bieden. „Opvoeden is al een kunst. En er ook nog zijn voor elkaar, hoe doe je dat?”

Een koude, vroege zondagmorgen in de Amsterdamse Pijp. Bij de Psychologen Groepspraktijk druppelen vier stellen binnen, ze verzamelen zich rond de koffie-automaat. Eind-dertigers en veertigers zijn het, allemaal ouders van jonge kinderen.

Zo meteen begint voor hen de tweede en laatste dag van de relatiecursus ‘Houd me vast’, tien jaar geleden door de Brits-Canadese psycholoog Sue Johnson onder de naam Emotionally Focused Therapy ontwikkeld als laagdrempelig alternatief voor relatietherapie. Bedoeling: stellen voeren aan de hand van oefeningen een zevental thematische gesprekken met elkaar, indien nodig geholpen door een van de trainers.

Er gaan grappen heen en weer over de benaming ‘relatiecursus’. „Dat bekt toch wat lekkerder dan therapie”, zegt een deelnemer. Wendy Don (41): „Ik noem het gewoon therapie, hoor.” Haar man (38, hij wil niet met zijn naam in de krant): „Workshop klinkt wel goed. Of nee, talentenworkshop, haha.”

Wendy Don en haar man (een dochter van 4 en een tweede kind op komst) hebben een zware tijd achter de rug, met ziekte, baanverlies en ivf-pogingen. „Daardoor voelen we ons niet altijd meer met elkaar verbonden”, zegt ze. „We leiden te veel ons eigen leven.”

Haar man wilde eerst niet mee. „Die naam: ‘Houd me vast’… Brrr… En ik dacht ook dat we het zelf wel konden oplossen. Wat me overtuigde: dat deze cursus is gebaseerd op een wetenschappelijk bewezen concept. Het is niet zweverig.”

Je vormt het belangrijkste team met je partner. Eigenlijk gek dat we daar veel minder in investeren

Voor Mathieu van der Maat (46) en Anne-Rink Post (40), met drie kinderen in de basisschoolleeftijd, is dit weekend vooral quality time voor hen samen. Anne-Rink Post: „We hadden ook een weekend naar Antwerpen kunnen gaan, maar hier hadden we meer behoefte aan: verdieping.” Mathieu van der Maat: „Met een druk gezin komt je relatie als vanzelf onder druk te staan.” Anne-Rink Post: „Opvoeden op zich is al een kunst. En er dan ook nog zijn voor elkaar, hoe doe je dat?” In haar werk als hr-manager, zegt ze, is ze altijd bezig teams beter te laten samenwerken. „Daar volgt iedereen voortdurend trainingen en cursussen voor, terwijl je het belangrijkste team met je partner vormt. Eigenlijk gek dat we daar veel minder in investeren.”

Pijnplekken en hechtingsangst

In de workshopruimte, de stoelen in een halve cirkel, krijgen de deelnemers onder leiding van cursusleiders Jaro van der Ende en Barbara Veldt om beurten het woord, om te vertellen hoe ze de vorige dag hebben ervaren. Het ging toen onder meer over ‘pijnplekken’ en ‘hechtingsangst’. Bij sommige stellen zijn allerlei emoties losgekomen, zo blijkt. Van der Ende: „Zo’n cursus is een soort hogedrukpan.” Een deelneemster: „Bij ons werkte het goed. In het gewone leven vindt mijn vriend het moeilijk om bij zijn gevoel stil te staan, maar onder druk lukt dat wel.” Haar partner: „Ook omdat je er hier de tijd voor neemt.”

De Amsterdamse psychologen geven de ‘Houd me vast’-cursus sinds 2017, enkele malen per jaar, speciaal voor ouders met jonge kinderen. Er bestaan meer varianten, bijvoorbeeld voor paren van wie een van de partners chronisch ziek is. Jaro van der Ende: „Wij hebben voor deze doelgroep gekozen omdat die tropenjaren doormaakt: twee van de drie stellen ervaren een significante dip in hun relatie wanneer ze kleine kinderen hebben. Dat is niet zo gek, je krijgt dan te weinig slaap, terwijl je juist in deze periode erg afhankelijk bent van elkaar. Bij deze groep zie je dus ook een duidelijke piek in het aantal echtscheidingen.”

Relatietherapie kan uitkomst bieden, maar voor veel mensen is de drempel te hoog, zegt Henk Jan Conradi, die bij Klinische Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam onderzoek doet op dit terrein. „We weten niet goed waarom, misschien voelt het als een soort falen. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat stellen die in therapie gaan, gemiddeld al zes jaar relatieproblemen hebben. In die tijd kunnen allerlei verkeerde patronen inslijten, zodat de verwijdering groter wordt en de slagingskans van de therapie kleiner.”

Relatiecursussen, zegt hij, zijn bedoeld voor stellen met milde problemen. Daar kleeft dus ook minder dat stigma van falen aan. „Integendeel: door zo’n cursus te volgen, laat je zien dat je je wilt ontwikkelen in je relatie. En dat getuigt – als er kinderen zijn – van goed ouderschap.”

Ook stellen die geen problemen ervaren kunnen deelnemen, als ze op zoek zijn naar meer diepgang in hun relatie

Het volgen van een cursus of training lijkt ook daadwerkelijk tot verbetering van de relatie te leiden. Conradi onderzocht de effectiviteit van de ‘Houd me vast’-cursussen – op verzoek van de stichting Emotionally Focused Therapy Nederland, onder auspiciën waarvan deze worden gegeven. Hij concludeerde dat vooral voor stellen met milde problemen, de resultaten veelbelovend waren. Na afloop scoorden ze hoger op ‘relatietevredenheid’ en ‘partnerhechting’.

Bijna veertig procent van de huwelijken eindigt in een scheiding, jaarlijks zijn daarbij zestigduizend kinderen betrokken – met alle gevolgen van dien voor hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Cijfers die, zegt Conradi, duidelijk maken hoe belangrijk het is dat laagdrempelige hulp bij relatieproblemen voor iedereen toegankelijk is. „In Noorwegen, Australië en de VS worden relatiecursussen gesubsidieerd door de overheid. In Nederland vergoedt de rijksoverheid sinds een paar jaar geen hulp bij relatieproblemen meer. Heel onverstandig, als je bedenkt hoe belangrijk het voor kinderen is om veilig gehecht op te groeien.”

Lees het hele artikel op NRC 

 

Aanmelden en/of informatie:

Geplaatst in APK voor je Relatie, artikel, echtscheiding, EFT, Emotionally Focused Therapy, Hechting, Houd me Vast, Moon Consultancy, pre-marriage, Relatie therapie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

EFT oefening: Vragen over de cirkel

affection benches black and white boardwalk

Foto door Pixabay op Pexels.com

 

Vragen over de cirkel

Ken je de cirkel van jullie? De dans? Jouw danspassen en die van jouw partner? Weet je wat hij/zij doet zodat jij meer van……..doet? Beschrijf de dans.

Weet je welke rol je speelt in de dans? Beschrijf jouw rol en die van de ander.

Wat zijn de eerste signalen dat jij (en je partner) in de cirkel “dreigen” te gaan?

Wat zijn de triggers/aanleidingen voor jou en de ander om in de cirkel terecht te komen?

Hoe voelt het om in die “pijnlijke” dans te zijn?

Zie je dat jouw partner ook last heeft van de dans? En zo ja, waarvan dan? Zie je dat ook als je in de dans bent?

Als je in de dans zit:

‐  Wat doe je dan, op gedragsniveau?

‐  Wat zijn je meest oppervlakkige gevoelens?

‐  Wat zijn jouw dieperliggende zachtere gevoelens? (die je waarschijnlijk niet deelt met je partner)

‐  Waar ben je bang voor ten opzichte van jouw partner, als je die zachte gevoelens en behoeftes wel zou delen? Dus wat maakt dat je ze niet deelt?

‐  Wat is de behoefte (die heel belangrijk voor je is) die niet vervuld wordt, als je in de dans zit?

Wat van bovenstaande kan je delen en uitwisselen met je partner (niet tijdens de dans misschien, maar erna?)

Zie je dat het een dans is van jullie samen? En dat jullie hem samen maken en er beiden onder lijden? Kan je stoppen met de dans? En jezelf kalmeren? Hoe doe je dat?
Wat moet je opgeven als je stopt met de dans? En wat is er angstig aan om te stoppen?
Stop je lang genoeg met de dans om echt te kalmeren?

Hoe heb je al geprobeerd om te stoppen of eerder te stoppen?
Wat heb jij nodig om goed te stoppen met de dans? Voor jezelf en van de ander?

 

Vragen?

 

Geplaatst in aanmelding moon consultancy, APK voor je Relatie, EFT, intensieve relatietherapie, Moon Consultancy, Relatie therapie | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Jeugdtrauma leidt tot ‘emotionele littekens’

Mensen die in hun jeugd zijn misbruikt of verwaarloosd kampen later vaker met depressie en angst. Bovendien is het beloop van deze psychische stoornissen bij hen vaker ongunstig. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Jacqueline Hovens. Zij pleit voor meer bewustwording en preventie. “Emotionele verwaarlozing blijft nu te vaak onzichtbaar.”

Jacqueline Hovens, psychiater in het LUMC, onderscheidde in haar onderzoek vier soorten jeugdtrauma’s: seksueel misbruik, fysieke mishandeling, emotioneel misbruik en emotionele verwaarlozing. Hoe vaker verwaarlozing en misbruik samen voorkwamen, des te sterker was het verband met angst en depressie, met name de gecombineerde angst en depressie. Opvallend: negatieve levensgebeurtenissen, zoals echtscheiding of overlijden van ouders en uithuisplaatsing verhogen de kans om angstig of depressief te worden niet. “Dat is alleen het geval als deze gebeurtenissen samengaan met langdurige mishandeling of verwaarlozing”, aldus Hovens.

Emotionele verwaarlozing

Vooral emotioneel misbruik (zoals kleineren en chanteren) en emotionele verwaarlozing (geen aandacht en liefde geven aan het kind) bleken de kans op angst en depressie te verhogen. Hovens pleit daarom voor meer aandacht voor deze vormen van mishandeling. “Seksueel misbruik en fysieke mishandeling zijn de afgelopen decennia enorm afgenomen, maar emotionele verwaarlozing niet. Naar schatting wordt ruim 10 procent van de kinderen emotioneel verwaarloosd. Probleem is dat het vaak niet zichtbaar is en patiënten, maar ook therapeuten, het lastig vinden om te bespreken.”

Chronischer beloop

Hovens pleit ervoor om jeugdtrauma’s wel bespreekbaar te maken, omdat het van belang kan zijn voor de behandeling van angst en depressie. Traumatische ervaringen blijken bijvoorbeeld voorspellers voor een chronisch beloop en ongunstig behandelresultaat. Uit eerder onderzoek blijkt dat mensen met een traumaverleden meer baat hebben bij psychotherapie dan bij medicijnen, terwijl dit voor patiënten zonder jeugdtrauma niet geldt. “Mensen met een jeugdtrauma hebben vaker moeite hun emoties goed te reguleren, wantrouwen hun omgeving meer en denken negatiever over zichzelf. Naast de depressie behandelen moet je daar ook proberen iets aan doen.”

Kwetsbaarder persoonlijkheidsprofiel

De promovenda keek ook naar psychologische mechanismen die het verband tussen jeugdtrauma’s en psychische stoornissen kunnen verklaren. “Mensen met een jeugdtrauma hebben een kwetsbaarder persoonlijkheidsprofiel. Ze scoren bijvoorbeeld hoger op hopeloosheid en hulpeloosheid, zijn minder extravert en minder geneigd hulp te vragen. Ze zijn daarbij emotioneel instabieler en impulsiever, waardoor de kans op negatieve gebeurtenissen in het latere leven ook groter is.”

Hovens pleit voor meer aandacht voor dit probleem, niet alleen bij behandelaren van patiënten met angst en depressie, maar ook – ter preventie – bij professionals die met kinderen werken, zoals leerkrachten, medewerkers van jeugdzorg en artsen. “Ouders verwaarlozen of mishandelen hun kind vaak uit onmacht of omdat ze zelf getraumatiseerd zijn. Zij hebben ondersteuning nodig om een positieve ouder-kindrelatie te bevorderen. Bovendien moet de vicieuze cirkel doorbroken worden.”

Nederlandse Studie naar Depressie en Angst

Van de bijna 3.000 patiënten die meededen aan het onderzoek van Hovens, onderdeel van de  Nederlandse Studie naar Depressie en Angst (NESDA), hadden 1.700 een angst- en/of depressieve stoornis. Ongeveer 900 hadden lichte symptomen van een angst- en/of depressieve stoornis of hadden hier in het verleden aan geleden en bijna 400 mensen deden mee als gezonde controlepersonen.

Jacqueline Hovens promoveerde op 29 oktober op haar proefschrift Emotional scars – Impact of childhood trauma on depressive and anxiety disorders bij prof. Bert van Hemert en dr. Erik Giltay (copromotor).

Bron: lumc.nl

Geplaatst in artikel, Dordrecht, Hechting, Relatie therapie, Therapie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

‘Je moet bijna wel vreemdgaan…’

images-10

Overspel Relatietherapeut en seksuoloog Esther Perel vindt dat we ontrouw niet meer door de traditionele moralistische bril moeten bekijken. „In een samenleving die individuele voldoening eist, worden we meer dan ooit in de verleiding gebracht om af te dwalen.”

 

‘We moeten een nieuw gesprek voeren over de oudste zonde ter wereld”, zegt Esther Perel in een interview via Skype vanuit New York. Perel (59) is een van de meest vooraanstaande relatietherapeuten en seksuologen ter wereld. Deze week verschijnt haar boek Liefde in verhouding: een nieuw perspectief op trouw en ontrouw, een fascinerend overzicht van mogelijkerwijs alle aspecten en betekenissen van overspel.

We moeten volgens haar op een ‘existentialistische’ manier naar overspel kijken – dat wil zeggen: „overspel als een uitdrukking van de complexiteiten en de dilemma’s van liefde en verlangen in deze tijd”.

Ze zegt: „Volgens de visie die we nu hebben, is ontrouw een symptoom van een misgelopen relatie. Als je thuis alles hebt wat je nodig hebt, zou er geen reden hoeven zijn om buiten de deur te kijken. De trouwe partner is in deze opvatting de volwassen, toegewijde, realistische van de twee; degene die van het rechte pad af gaat is zelfzuchtig, onvolwassen en heeft geen zelfbeheersing.” Maar, stelt ze, „de complexiteiten van liefde en verlangen laten zich niet in eenvoudige categorieën stoppen van goed en slecht, slachtoffer en dader.”

Perel is Belgische van geboorte, en spreekt na jaren in het buitenland een prachtig soort Nederlands. Ze zegt ‘gelukkelig’ en maakt van liefde een werkwoord: ‘ik lief je’.

Ontrouw komt voor in álle soorten relaties, beweert ze, ook in gelukkige, en het is onnodig dat een prachtig huwelijk door een affaire van een van beiden wordt teruggebracht tot wat er allemaal aan ontbrak.

„Mensen gaan om ontelbaar veel redenen vreemd”, zegt Perel. Maar één thema treedt herhaaldelijk op: verhoudingen als een vorm van zelfontdekking, een zoektocht naar een nieuwe of verloren identiteit. „Wat ik het meeste hoor van degenen die vreemd zijn gegaan, is dit: ze krijgen er het gevoel van dat ze léven, en dat het ‘zelfverraad zou zijn om die gevoelens te ontkennen’.”

De overspelige vrouwen en mannen in haar spreekkamer gebruiken daar woorden voor als ‘groei’, ‘onderzoek’ en ‘transformatie’. „De ontsnapping uit de echtelijke verdoving brengt een erotische siddering mee waardoor we voelen dat we leven. We zijn niet zozeer op zoek naar een andere geliefde als wel naar een andere versie van onszelf. En het is dikwijls niet onze partner die we willen verlaten, maar wie we geworden zijn.”

Waarom heb je daar een affaire voor nodig?

„Als je een partner kiest, kies je een verhaal, een script, en dus begin je dat script te leven en tien, vijftien jaar later, zeg je: maar er was een heel ander script dat ik ook had kunnen leven, waar is dat deel van mij? Vaak is de meest bedwelmende ánder die mensen in een affaire ontdekken niet een nieuwe partner, maar het nieuwe ‘ik’.”

Perel noemt een affaire „een poëtische vlucht”, een alternatieve realiteit waarin we een nieuwe voorstelling van onszelf kunnen creëren, en onszelf opnieuw kunnen uitvinden. Juist omdat we door het geheime karakter ervan niet lastiggevallen worden door de realiteit. „In een affaire is alles mogelijk. Geliefden voelen dat ze in contact komen met iets wat wezenlijker, authentieker en oprechter is dan hun zogenaamde echte leven. En anders dan vroeger vinden we dat we het recht, ja, de plicht, hebben om dit na te jagen.”

Kan dat in je eigen relatie niet?

„Om moderne ontrouw te begrijpen moet je echt het moderne huwelijk begrijpen. Onze individualistische samenleving veroorzaakt een paradox: de behoefte aan trouw neemt toe, maar de aantrekkingskracht van ontrouw ook.”

De verwachtingen die we van onze levenspartner hebben, maken ons volgens haar en de tientallen wetenschappers die ze in haar boek citeert kwetsbaarder voor overspel. „Intimiteit is het tegengif geworden voor een leven van toenemende versplintering”, schrijft ze in een hoofdstuk over de maatschappelijke context van hedendaagse relaties. „We verwachten van één persoon dat deze ons geeft waarin ooit een heel dorp voorzag, en we leven twee keer zolang. Dat is een reusachtige taak voor een tweemanschap.” Het ‘beste maatjes-gevoel’ dat daardoor ontstaat, verstikt volgens Perel de erotische vitaliteit. „Vuur heeft zuurstof nodig.”

Doordat we emotioneel zo sterk afhankelijk zijn van onze partners, hebben verhoudingen meer dan ooit een verwoestende lading, stelt ze. „Maar in een cultuur die individuele voldoening eist en ons verleidt met de belofte van meer geluk, worden we meer dan ooit in de verleiding gebracht om af te dwalen.”

Hoe ga je na een affaire samen verder?

„Dat gaat meestal volgens een van deze drie scenario’s. Eén: vijf jaar later praten we er nog over alsof het gisteren gebeurd is. Het centrale thema in de relatie is ontrouw. Bij ieder meningsverschil wordt het er weer bijgehaald.” Perel doet met gezwollen stem de stem na van de bedrogen echtgenote: ‘Jij hebt in deze relatie het recht verspeeld om nog ergens iets van te vinden!’”

Dan is er de relatie waarin de partners nergens meer over praten en proberen de stabiliteit terug te vinden, maar die de crisis niet hebben gebruikt om iets te leren. Onder de oppervlakte liggen woede en angst.

En dan is er een derde groep die zegt: ‘Het was waarschijnlijk de moeilijkste tijd in onze relatie, maar als we jaren later terugkijken heeft het ons helemaal veranderd. We hebben een nieuwe relatie gebouwd. We zijn veel sterker, veel dichter bij elkaar. Ik zou dit zo graag hebben gewild zonder dat we door die moeilijke tijd heen moesten, en ik wil niet zeggen dat het ons goed heeft gedaan, maar iets goeds is er zeker uit voortgekomen.’

Hoe kom je er als stel sterker uit?

„Door te leren van de crisis. Als ik de bedrogen persoon ben, wil ik eerst weten dat jij, de overspelige, erkent dat je mij pijn hebt gedaan, en dat je daar schuld over voelt. Daar begint het mee. Want ik ben in een nachtmerrie beland. Verraden worden kan traumatisch zijn. Dus als overspelige partij begin je niet met begrip vragen, nee, je neemt schuld. Daarnaast wil ik, de bedrogene, weten dat jij echt bij mij wilt zijn, en niet alleen omdat je je schuldig voelt. Pas dan kunnen we op zoek gaan naar de betekenis van de verhouding.”

Hoe eerlijk moet dat gesprek zijn?

„De eerlijkheid ligt minder in de details van de verhouding en meer in de betekenis ervan. De jaloerse mens wil alles weten: ‘Heb je het met haar gedaan van voren, of van achteren?’ Vraag dat niet, dat vergeet je nooit meer. Wat je wilt weten is: heeft het iets met mij te maken? Met onze relatie? Of horen de redenen vooral bij jou?

„We moeten er niet automatisch vanuit gaan dat onze relatie mislukt is, of dat ons hele huwelijk ineens een leugen was. Je kunt altijd wel problemen binnen een huwelijk ontdekken, maar dat hoeven niet de juiste sleutels te zijn om de betekenis van de verhouding bloot te leggen”, zegt Perel.

„En dan kunnen we de vraag stellen: hebben we het materiaal nog om samen iets nieuws te bouwen? Soms heeft een koppel na een affaire gesprekken die eerlijker zijn dan de gesprekken die ze ooit hebben gehad. Ik hoor van mensen: we hebben gesproken zoals we jaren niet hebben gesproken, en we hebben seks gehad met een intensiteit die we al jaren niet gehad hebben.”

Catastrofes brengen ons vaak tot de kern van dingen. „De schok van ontrouw kan ook de erotische vonk thuis nieuw leven inblazen. Het bestaan van een derde bevestigt de erotische individualiteit van onze partners.”

Weet je, zegt Perel, „onze partners zijn niet ons bezit; we hebben ze slechts te leen, met een optie op verlenging of niet. Het besef dat we hen kunnen verliezen hoeft de toewijding niet te ondermijnen; het werkt eerder een actieve betrokkenheid in de hand die stellen die al lang samen zijn vaak missen. Het besef dat onze geliefden altijd weg kunnen gaan zou ons uit onze zelfgenoegzaamheid moeten rukken.”

Liefde in verhouding. Een nieuw perspectief op trouw en ontrouw van Esther Perel is verschenen bij A.W Bruna. 352 blz, €20,00
Aanmelden en informatie:

Geplaatst in aanmelding moon consultancy, Actueel, APK voor je Relatie, EFT, intensieve relatietherapie, Moon Consultancy, Relatie, Relatie therapie | Tags: , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Relatie crisis….

relatiecrisis

OVER DEZE THERAPIE

Misschien heb je net ontdekt dat je partner vreemd is gegaan, of heb jij of je partner gevoel dat jullie zo niet verder kunnen? Of zitten jullie samen in een crisis? Of heb je net gehoord dat je partner een einde aan jullie relatie wilt maken? Dan wil je vaak op korte termijn  een afspraak kunnen hebben met een relatietherapeut. Bij Moon Consultancy in Dordrecht kun je snel terecht voor een relatiecrisisgesprek, sommigen noemen het ook een relatie-apk. Een relatiecrisisgesprek vindt in de regel binnen enkele dagen na aanmelding plaats. Soms zelfs op de dag van de aanmelding. Een APK voor je relatie!

Een relatiecrisis-gesprek is een intensieve sessie van twee uur. In dit gesprek besteden we uitgebreid aandacht aan jullie beide verhalen. We richten ons op de crisis in jullie relatie, zodat het heftige gevoel dat je mogelijk hebt wat meer op de achtergrond kan komen. Daardoor kun je weer beter zien wat de actuele stand van zaken is in jullie relatie. Aan het einde van de sessie zal ik een hypothese formuleren over wat er met jullie aan de hand is.  Ik zal als relatietherapeut tevens een advies geven over de behandeling of de richting die jullie samen kunnen bewandelen. Het advies kan bijvoorbeeld zijn:

 • Relatietherapie
 • De training ‘Houd me Vast
 • Echtscheiding
 • Verwijzing
 • Time-out

Een relatiecrisis-gesprek (2 uur) bij Moon Consultancy Dordrecht kost € 270,00 (ex. 21% BTW). Een afspraak na 18.00 uur is mogelijk, er zal dan een toeslag berekend worden.

Wil je je aanmelden neem dan contact met mij op via het contactformulier, bel op nummer 06 51515962 of stuur  een email: info@moonconsultancy.nl  Ik help jullie graag om de crisis in jullie relatie onder controle te krijgen.

Geplaatst in APK voor je Relatie, communicatie, Dordrecht, EFT, Emotionally Focused Therapy, Hechting, Houd me Vast, Moon Consultancy, Relatie, Relatie therapie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen